Forsiden > Ydelser & Priser

Ydelser og Priser

KIMIK iT A/S står som totalleverandør af en række IT-koncepter, der benyttes af samtlige kommuner og lang række andre offentlige og private kunder i Grønland.

Virksomhedens hardware-koncepter omfatter blandt andet udstyr fra IBM, Sun, Nortel/Bay Networks, Intel, HP, Adaptec m.fl.

Ydelser

Web-teknologi

KIMIK iT A/S er grønlands eneste IT-virksomhed med en egentlig udviklingsafdeling. Blandt vore løbende projekter kan nævnes udvikling og vedligehold af et komplet administrativt system bestående af kommunale fagløsninger baseret på web-teknologi.

Support

KIMIK iT A/S yder support og konsulentbistand på såvel egne som tredieparts IT-løsninger. Dette indebærer blandt andet, at KIMIK iT A/S som den eneste IT-virksomhed i Grønland tilbyder en fast bemandet Hotline-support og HelpDesk-funktion.

Som et særligt punkt skal det fremhæves, at KIMIK iT A/S kan yde alle former for bistand omkring LAN/WAN-løsninger, og at vi grundet den hidtidige kundekreds sammensætning har en særligt høj grad af ekspertise vedrørende driftsovervågning og fjernsupport. KIMIK iT A/S har til sidstnævnte formål udviklet en række konkrete løsninger og koncepter, som muliggør en drastisk reduktion i kundernes udgifter til konsulentbistand og anden teknisk servicebistand.

Konceptløsninger

Grundlaget for KIMIK iT A/S' ydelser er en lang række nøglefærdige koncepter udviklet og løbende tilpasset optimalt til grønlandske forhold under anvendelse af de seneste teknologier på IT-området.

KIMIK iT A/S leverer udfra disse koncepter og målrettede strategier en lang række forskellige konsulentydelser, som hver for sig kan tilbydes udført enten som ad hoc opgaver eller som led i aftaler af længerevarende karakter.

Web-Hosting

Oversigt over funktioner der kan tilbydes

 1. Web-Hotel
 2. Mail-Hotel
 3. Fuldt Web/Mail-Hotel

Nedenfor findes en tabel over funktioner de tre løsninger som standard indeholder.

Efterfølgende findes en forklaring til hver enkelt funktion.

Funktion Web-Hotel Mail-Hotel Fuldt Web/ Mail-Hotel
HTTP X X X
Front Page Extensions X X X
Active Server Page (ASP) X X X
ASP i VBScript X X X
ASP i JScript X X X
ASP i Perl X X X
Upload af EXE/CGI   X X
Jscript Klient X X X
VBScript Klient   X X
Logning   X X
Indici produceret af Index Server   X X
SMTP   X X
Log forfattertilgang   X X
Flere forfattere     X
Versionskontrol     X
MIME udvidelse     X
Custom Error Messages     X
HTTP Port ændring     X
Eksklusiv IP-adgang     X
ActiveX Data Objects (ADO)     X
SQL database     X
BackUp af Web Site      
Secure Socket Layer      
Mail Drop     X
POP3 0 20 50
Web-Størrelse 10 20 ?

Prisstruktur

Prissætningen af de enkelte ydelser afspejler naturligvis såvel aftaleform som opgavens indhold og dermed krav til den ekspertise, der er nødvendig for opgavens løsning.

Nedenstående priser er udtryk for KIMIK iT A/S' overordnede prisstruktur. For konkrete tilbud bedes man henvende sig til Kunde- og Konsulentafdelingen, Minna Laursen eller Adm. direktør Ian N. Wennerfeldt.

Aftaleformer

For de fleste konsulentydelser vil der kunne opnås rabat ved indgåelse af enten tilslutnings- og abonnementsaftale.

Generelt gælder endvidere, at ved konsulentbistand uden for normal arbejdstid (hverdage kl. 8.00-17.00) forbeholder KIMIK iT A/S sig ret til at beregne et tillæg på 50%.

Konsulentydelser

KIMIK iT A/S kan tilbyde konsulentbistand inden for alle IT-faglige områder.

Som primært indsatsområde tilbydes ekspertbistand vedr. Oracle RDBMS og Microsoft produkter, herunder netværksløsninger og systemintegration og/eller udvikling i relation til disse produkter.

Afhængigt af opgavens karaktér og krav til faglig ekspertise eller tidsramme for udførelse kan der tilbydes bistand af: 

 • Senior-/MCP-konsulent/webudvikler
 • Systemkonsulent
 • Juniorkonsulent

For samtlige seniorkonsulenter gælder det, at de har arbejdet med Kimik iT A/S koncepter i mere end 5 år,  og dermed er i besiddelse af stor erfaring indenfor deres respektive fagområder, eller på anden vis har erhvervet sig specialistviden inden for et eller flere specialområder.

MCP-konsulenter er certificeret i henhold til kravene for Microsoft Certified Professionals.

Udover sin egen stab af konsulenter er KIMIK iT A/S i besiddelse af et udstrakt netværk bestående af strategiske samarbejdsparter indenfor ethvert tænkeligt IT-fagområde.

Ved konsulentbesøg uden for Nuuk, beregnes en minimumsdagstakst svarende til 9 konsulentimer, på rejse- og overliggerdage dog kun svarende til 4,5 timer. Endvidere afholder kunden rejse- og opholdsudgifter samt dagpenge i henhold til Grønlands Hjemmestyres tarif.

Ved konsulentbesøg i Nuuk beregnes transporttid til halv takst.

Hotline

Ved indgåelse af en tilslutnings-, eller abonnementsaftale kan der opnås telefonisk bistand ved henvendelse til KIMIK iT A/S' Hotline-funktion.

Al telefonisk bistand ydes med:

 • Fast timetakst
 • Rabat afhængig af aftaleform
 • minimum 10 minutter pr. opkald/opgave

Web/Internet

Samtlige KIMIK iT A/S' egenudviklede løsninger til bl.a. De Grønlandske Kommuner baseres på Web-teknologi. Dette medvirker til at sikre meget en høj grad af ekspertise på området.

KIMIK iT A/S kan tilbyde alle former for konsulentbistand i relation til brug af Web-teknologi - det være sig enten vedr. Internet, Extranet eller Intranet.

Endvidere tilbydes alle former for Web-hosting, herunder bl.a. følgende grundpakker:

 • Web-hotel (under eget domæne-navn)
 • Mail-hotel (under eget domæne-navn)
 • Fuld Web-funktionalitet (inkl. bl.a. SQL-server)

For næmere oplysninger om hvilke grundpakker og løsninger, der kan tilbydes, samt hvad de indeholder, bedes man henvende sig til Kunde- og Konsulentafdelingen, Minna Laursen eller Adm. direktør  Ian N. Wennerfeldt.

Tilslutningsaftale

Til kunder, hvis tekniske løsning indebærer mulighed herfor, tilbydes indgåelse af en såkaldt "tilslutningsaftale".

En tilslutningsaftale indebærer, at KIMIK iT A/S via en Routernets-forbindelse foretager løbende driftsovervågning og administration af kundens anlæg.

Pris samt de nærmere betingelser for - og omfanget af KIMIK iT A/S' ydelser aftales individuelt med den enkelte kunde.

Ved indgåelse af tilslutningsaftale opnås rabat på KIMIK iT A/S' konsulentydelser.

Abonnement

For kunder, hvis tekniske løsning ikke muliggør opkobling via TELE Greenland A/S' offentlige Routernet, kan der indgås aftale om levering konsulentbistand og/eller andre serviceydelser på abonnementsvilkår.

Som en del af grundydelserne i enhver tilslutningsaftale opnås adgang til at benytte KIMIK iT A/S' Hotline-funktion. Der skal dog fortsat betales for hotline-ydelser, som leveres i relation til den enkelte kundes anlæg/installation

Som udgangspunkt indgås abonnementsaftaler individuelt med den enkelte kunde for en længere periode ad gangen. Aftalerne er normalt løbende og bringes til ophør ved opsigelse fra en af parterne.

Ved indgåelse af abonnementaftale opnås rabat på KIMIK iT A/S' konsulentydelser.

Nyheder Virksomhed Tryksager Ydelser & Priser Referencer Sponsorater

  Industrivej 1 | PO. Box 740 | 3900 Nuuk, Grønland | Support & Kimik iT Grønland: 34 20 00 | Fax: 34 20 01 | Email: 

Support support@kimik-it.gl - Generel:kimik@kimik-it.gl